Wednesday, August 02, 2006

soft hard concert


thanks hov for the news

you can see the related news (i-cable) on youtube: http://www.youtube.com/watch?v=tQOx_rXX8Qs
:p

軟 硬 擺 Beyond 不 和 上
Paul : 叫 兄 弟 實 有

軟 硬 演 唱 會 前 晚 繼 續 玩 嘉 賓 , 兩 人 問 黃 貫 中 ( Paul ) 沒 有 出 席 黃 家 強 與 日 籍 妻 子 的 婚 宴 是 否 抗 日 及 憶 起 大 屠 殺 , 阿 Paul 笑 言 預 了 被 玩 , 更 謂 「 做 兄 弟 有 今 生 冇 來 世 , 叫 得 兄 弟 實 有 。 」

軟 硬 天 師 在 紅 館 舉 行 十 場 演 唱 會 , 前 晚 演 出 至 第 五 場 , 請 來 黃 貫 中 及 恭 碩 良 任 嘉 賓 , 容 祖 兒 、 葉 世 榮 、 王 菀 之 及 何 超 儀 與 丈 夫 陳 子 聰 都 有 捧 場 。
談 到 軟 硬 述 不 和 及 兄 弟 情 誼 的 新 歌 《 好 兄 弟 》 , 大 部 份 歌 詞 都 由 阿 Paul 所 寫 , 林 海 峰 ( 阿 Jan ) 說 : 「 點 解 可 以 寫 得 咁 貼 題 , 你 係 咪 將 Beyond 不 和 真 實 寫 出 ? 」 阿 Paul 笑 說 : 「 唔 係 , 我 預 呢 度 係 肉 隨 砧 板 上 。 兄 弟 好 難 講 , 邊 個 冇 兄 弟 ? 有 今 生 冇 來 世 , 叫 得 兄 弟 實 有 。 」

「 我 唔 係 抗 日 」
早 前 阿 Paul 缺 席 黃 家 強 與 日 籍 妻 子 的 婚 宴 , 阿 Jan 問 道 : 「 你 係 咪 有 問 題 , 係 咪 抗 日 呀 ? 點 解 家 強 結 婚 你 唔 去 ? 」 阿 葛 也 插 嘴 說 : 「 係 咪 諗 起 大 屠 殺 ? 」 阿 Paul 認 真 地 說 : 「 我 日 都 唔 香 港 , 我 唔 係 抗 日 , 人 就 係 人 , 冇 得 分 乜 人 , 我 會 憎 某 人 , 但 唔 會 因 為 國 籍 而 憎 佢 。 」

整 蠱 恭 碩 良
恭 碩 良 上 台 後 , 現 場 播 放 阿 Jan 打 給 他 的 整 蠱 電 話 , 問 到 軟 硬 演 出 表 現 如 何 時 , 電 話 中 的 恭 碩 良 說 : 「 阿 葛 都 可 以 , 你 就 好 musical , 阿 葛 表 演 性 多 , 你 比 較 嚴 肅 。 」 阿 Jan 即 在 電 話 中 假 扮 接 受 不 到 批 評 而 狂 哭 , 恭 碩 良 即 不 好 意 思 地 說 : 「 我 好 appreciate 你 打 畀 我 , 你 係 咪 好 大 壓 力 呀 ? 你 唔 好 畀 咁 大 壓 力 自 己 啦 , 我 睇 得 出 你 做 得 好 enjoy 。 」
在 電 話 中 的 阿 Jan 幾 乎 想 笑 , 但 還 是 哭 說 : 「 咁 我 唔 得 呀 , 唔 講 住 。 」 隨 即 收 線 , 此 時 台 上 四 人 已 笑 到 碌 地 , 觀 眾 也 捧 腹 , 被 整 蠱 的 恭 碩 良 笑 說 : 「 影 帝 你 都 到 呀 !

august 2, 2006 appledaily news

2 Comments:

At 1:04 pm, August 03, 2006, Blogger quadshock said...

translation please? and thanks if anyone helps out!

 
At 2:39 pm, August 03, 2006, Blogger Hov said...

hey quadshock! how was your hk trip? didnt you leave already? went to any shows?
sorry for all these question marks... i wish i could go back this summer!!
i can translate it when i have time... but only jun's part, ok?

 

Post a Comment

<< Home